Știri, Muntenia-Sud, România|joi, februarie 25, 2021
Sunteți Aici Home » ANUNŢURI » ANUNŢ: Şcoala Teleşti Ludeşti, judeţul Dâmboviţa, angajează şofer şi îngrijitor!

ANUNŢ: Şcoala Teleşti Ludeşti, judeţul Dâmboviţa, angajează şofer şi îngrijitor! 

Sursa foto: ziaruldearges.ro

Școala Gimnazială Telești Ludești, comuna Ludești, judeţul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor cu atribuții de șofer – 1 normă și îngrijitor școală 1,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• îngrijitor:
– nivel studii: generale/şcoală profesională;
– vechime în muncă: nu e cazul.

• muncitor calificat șofer:
– nivel studii: medii/şcoală profesională;
– permis de conducere categoriile B, C, D, E;
– atestat pentru transportul rutier de personae, eliberat de ARR;
– aviz psihologic;
– vechime în muncă: 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 29 august 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 04 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, la sediul institutiei.
– 05 septembrie 2017, ora 10:00: proba practică și proba de interviu, la sediul institutiei.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul unității. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale Telești Ludești, din comuna Ludești, județul Dâmbovița, telefon 0345.524.115.

Adaugă un Comentariu

*