Știri, Muntenia-Sud, România|duminică, ianuarie 17, 2021
Sunteți Aici Home » ADMINISTRAŢIE » REPLICĂ: Au fost probleme financiare la Primăria Corbii Mari, dar s-au remediat

REPLICĂ: Au fost probleme financiare la Primăria Corbii Mari, dar s-au remediat 

Sursa foto: Facebook

Am luat cunoștință cu surprindere de materialul jurnalistic intitulat ”Bugetul comunei Corbii Mari, păgubit prin scutiri de impozit acordate nelegal” publicat on-line în data de 22.04.2016. Prezentarea opiniei jurnalistice izvorâtă din ultimul Raport întocmit de inspectorii Curții de Conturi Dâmbovița (în realitate Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Dâmbovița) evidențiază tendențios, deformat și trunchiat situația reală. În scopul unei informări corecte și complete facem precizările necesare: Cazurile prezentate sunt menționate în Procesul-verbal de constatare din 17 iulie 2014.

CITEŞTE ŞI: Bugetul comunei Corbii Mari, păgubit prin scutiri de impozit acordate nelegal!

1. În privința sumei de 11.392 lei pentru care au fost calculate majorări în sumă de 2.510 lei, articolul dvs. omite, fără intenție desigur, să citeze în continuare măsurile adoptate și reținute în chiar ”Auditul financiar asupra conturilor de execuție bugetară pe anul 2013 la UAT Comuna Corbii Mari” unde se menționează, cităm:

„În timpul misiunii de audit și pe parcursul misiunii de audit extern s-au luat următoarele măsuri:
– a fost recalculat impozitul în sumă de 11.392 lei și au fost calculate majorări de întârziere până la data de 30.06.2014 în sumă de 2.510 lei (anexa 20);
– cu Nota de Contabilitate nr.1/30.06.2014 (anexa nr.33a) s-a înregistrat în evidența contabilă suma de 11.392 lei reprezentând impozit pe clădiri datorat de persoanele juridice și majorările de întârziere aferente în sumă de 11.392 lei, în baza Borderoului de debite (anexa nr.33b);
– cu chitanța nr.4713/19.06.2014, nr.5108/16.07.2014, Ordinul de Plată nr.326/04.07.2014 și nr.58/10.07.2014 a fost încasată suma de 8.896 lei reprezentând impozit pe clădiri majorări de întârziere până la data de 30.06.2014 (anexele nr.34a, 34b, 34c și 34d).
Operatorii economici au fost înștiințațt cu privire la debitul datorat, urmând a se aplica procedurile legale de executare silită (anexele nr.35a, 35b, 35c și 35d)”.

Precizăm, pentru corecta informare a cititorilor, că la data publicării articolului, această problemă era demult remediată.

2. O situație aproape identică există și în cazul persoanei juridice deținătoare a suprafeței de 22,22 ha pentru care contribuabilul a achitat, pentru anul 2009 – impozitul datorat în cuantum de 12.466 lei.
Pentru anii următori – articolul dvs. – citând trun chiat și aici Raportul Camerei de Conturi Dâmbovița, acuză un grav abuz, cităm:

”Practic, nu există nicio hotărâre de Consiliu Local care să consfințească scutirea de impozit! Abuzul se repetă și în anii 2011-2013, bugetul local fiind lipsit de venituri estimate la 82.234 lei! Curtea de Conturi a constatat că, până în 2014, așa-zisul investitor de la Corbii Mari nu a realizat infrastructura aferentă parcului indistrial, respectiv ”construire hală depozitare, birouri, parcări și anexe, terenul fiind cultivat cu rapiță în anul agricol 2014”.

Tot pentru corecta informare aducem la cunoștință situația reală.

1. Contribuabilul XXXXX a depus la Primăria Corbii Mari cererea de a fi luată în considerare scutirea societăţii de la plata impozitului pe teren în suprafaţă de 22,22 ha începând cu anul 2010, cerere înregistrată cu nr.1753/25.03.2010.

Scutirea, deşi neindicat textul de lege incident – este prevăzută în art.257 alin.1 lit.e din Legea nr.571/2003 Codul Fiscal, conform căruia:

„Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
e) – terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii”.

În consecinţă, scutirea de impozit operează prin efectul legii, autoritatea administrativă neavând competenţă în acordarea sau nu, a acestui drept ci luând act de beneficiul acordat prin textul normativ citat dacă cererea formulată de contribuabil este însoţită de documentele care să probeze situaţia juridică invocată.

Cererea contribuabilului a fost însoţită de Ordinul nr.128/2009 care reprezenta titlul de parc industrial pe terenul anterior menţionat precum şi de o copie a Monitorului Oficial nr.470/08.07.2009 în care se publicase acordarea titlului de Parc Industrial pentru contribuabil.
În consecinţă, în urma solicitării contribuabilului şi a probării statutului de parc industrial pentru terenul incident – acordarea scutirii de la plata impozitului nu mai era la latitudinea autorităţii administraţiei publice locale.

De subliniat că, potrivit art.23 din Legea nr.215/2001 şi primarii, ca autorităţi executive fac parte din autorităţile publice locale, nu doar consiliile locale – autorităţi deliberative – sugerează Decizia. Iar acestea – consiliile locale – conform art.36 alin.(4) lit.c din Legea nr.215/2001 stabilesc şi aprobă impozitele şi taxele în condiţiile legii.”
Cum legea – art.257 alin.1 lit.e – Codul Fiscal – acorda contribuabilului solicitant scutirea de la plata impozitului pe teren – autorităţile administraţiei publice locale nu puteau, fără a-şi depăşi competenţele, să infirme dreptul acordat prin lege.

2. Contrar constatărilor echipei de audit reţinute în Decizia nr.64/2014 – cererea contribuabilului a fost însoţită de documentele justificative ale statutului juridic prevăzut de art.257 alin.(1) lit.e din Codul Fiscal.

3. Nu în ultimul rând, prin Hotărârea nr.1/19.01.2010 art.24 – Consiliul Local a luat act de acordarea de scutiri de la plata impozitelor, prin dispoziţiile Codului Fiscal şi Normelor Metodologice de aprobare.
Prin HCL nr.3/24 ianuarie 2011 – art.1 – se menţin impozitele şi taxele aferente anului 2010 şi în anul 2011 cu majorarea acestora cu rata inflaţiei.

Iar prin HCL nr.28/22.06.2011 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 – se modifică art.24 din HCL nr.1/2010 în sensul:
„Scutirile ce se vor acorda în anul 2012 sunt cele prevăzute în Codul Fiscal forma actualizată”.

Aceaşi dispoziţie se regăseşte şi în HCL nr.1/17.01.2013 – art.20 – privind impozitele şi taxele locale pe anul 2013.
Deci, nu se poate susţine că scutirea acordată prin lege, nu a fost confirmată şi de autoritatea publică locală prin HCL – indicate.
Totodată, însușindu-ne punctul de vedere al Camereri de Conturi, am adus la îndeplinire măsura dispusă de aceasta aspect rezultat din ”Raport privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.62/2014/136P/2014/2015, nr.6675/14.09.2015 – în care se menționează explicit:

”Măsura a fost dusă la îndeplinire, în totalitate, astfel:
Potrivit Referatului înregistrat sub nr.1961/19.03.2015 a fost stabilit impozitul aferent pentru anii fiscali 2011, 2012, 2013 și 2014 în sumă de 75.690 lei și majorările aferente în sumă de 39.605. Suma de 115.295 lei a fost recuperată de la contribuabil conform extrasului de cont eliberat de Trezoreria Titu cu Ordinele de plată nr.217, nr.220 și nr.218 din data de 11.03.2015.

De asemenea, a fost stabilit și înregistrat în evidența fiscală și impozitul aferent anului 2015 în sumă de 19.996 lei (scadent 31.03.2015 și 30.09.2015) care a fost achitat de contribuanil ci Ordinul de plată 219 din 11.03.2015.
Pentru anul fiscal 2010, când i s-a acordat contribuabilului ce deține CUI 21664036 (rol 93) scutirea prin anularea obligației de plată 17.021 lei (borderoul de scădere nr.2/26.03.2010) compartimentul de specialitate a stabilit și înregistrat impozitul aferent a 22,22 ha teren intravilan în sumă de 38.071 lei, reprezentând 17.021 lei impozit aferent teren intravilan și 21.050 lei majorări calculate până la data de 27.07.2015 (data plății), cu 799 lei mai mult decât cele stabilite prin raportul de Follow-up nr.3662/19.05.2015.

În data de 27.07.2015, potrivit extrasului de cont eliberat de Trezoreria Titu (anexa nr.1), Compartimentul de specialitate al unității administrativ teritoriale a încasat suma de 38.071 lei, reprezentând impozit teren intravilan aferent anului 2010 în sumă de 17.021 lei și 21.050 lei majorări calculate până la această dată.

d) Impactul măsurii luate de entitate asupra activității: Îmbunătățirea managementului în realizarea obiectivelor prin încasarea veniturilor aferente bugetului local, îmbunătățirea evidenței fiscale și a sistemului de stabilire, urmărire și încasare a impozitelor și taxelor locale.
e) Recomandare: nu e cazul”.

Și această situație, remediată în totalitate până la data de 27.07.2015, chiar dacă nu împărtășeam întrutotul constatările auditorilor externi, ați omis cu bună știință să o prezentați cititorilor, într-un scop nu greu de înțeles.

Facem precizarea, conform organigramei Primăriei, că funcțional, compartimentul financiar-contabil impozite și taxe este subordonat direct viceprimarului PSD, care vă putea acorda relațiile necesare, în cazul în care doreați o documentare efectivă. De altfel, chiar Raportul Camerei de Conturi reține că Primarul, ca ordonator de credite, nici nu a fost înștiințat de solicitarea contribuabilului.

3. Privitor la investiția ”Amenajare parc” – din a cărei prezentare sugerați o fraudă de 283.505 lei omiteți (a câta oară????) să prezentați integral succesiunea faptelor.

Trecând peste faptul că cvasitotalitatea sumei reproșate – reprezenta contravaloarea gardului viu din arbuști foioși, arbuști, arbori și plante care s-au uscat/deteriorat, ulterior recepției dar în perioada de garanție – și această situație a fost remediată prin Procesul-verbal de constatare nr.5383/17.07.2014 – Camera de Conturi Dâmbovița, reținând:

”În timpul misiunii de audit, plata nelegală în sumă de 283.505 lei, a fost recuperată integral, astfel: prin remedierea lucrărilor suma de 254.842, prin virament bancar suma de 28.663 și beneficiile nelegale în sumă de 72.730 lei”.

În consecință, la aproape 2 ani de la înlăturarea deficiențelor, dvs. publicați un material defăimător fără a prezenta, în spiritul deontologiei jurnalistice, situația reală.

Cu speranța că în viitor anchetele dvs. vor fi efectuate ascultând și ”cealaltă parte”, vă asigur de întreaga noastră considerație.

Primar,
Anghel Constantin

NOTA REDACŢIEI: Tot pentru o informare „corectă şi completă” a opiniei publice, facem precizarea că materialul la care vă referiţi s-a bazat pe o notă de constatare întocmită în urma unui control efectuat la Primăria Corbii Mari de către o instituţie abilitată a statului. În altă ordine de idei, faptul că, ulterior verificărilor, aţi remediat deficienţele nu înseamnă că situaţia consemnată în procesul-verbal de control nu a existat! Foarte bine că s-au recuperat sumele de bani, că erau ai oamenilor din Corbii Mari care îşi doresc cu siguranţă să fie investiţi în lucrări  utile, nicidecum să fie pierduţi pe greşeli, voite sau nu, ale aparatului funcţionăresc din Primăria Corbii Mari!

Adaugă un Comentariu

*