Connect with us

ACTUALITATE

Nașterea Domnului, bucuria iubirii și a speranței noastre

Publicat

pe

Iubiții mei fii sufletești,
slujitori ai altarelor și dreptmăritori creștini,

De peste două milenii sărbătoarea Nașterii Domnului a străpuns noaptea întunecată a istoriei umane, izbucnind cu acea glorioasă lumină a speranței dumnezeiești, și ne-a dăruit certitudinea că Dumnezeu este pururi alături de noi, oferindu-ne binecuvântata Sa prezență, plină de sens și mântuitoare.

La Betleem, în acea noapte crucială a mântuirii noastre, Dumnezeu ne-a oferit cel mai puternic și mai important semn al iubirii Sale: a coborât la noi, S-a făcut ca Unul dintre noi, pentru a rămâne pe veci Dumnezeu adevărat și Om adevărat, Cel ce nu contenește să vină spre noi pentru a ne întâmpina în nevoile, suferințele, necazurile și provocările vieții noastre.

În acea noapte grea a lumii noastre, când totul părea captiv răului și întunericului, Domnul ne-a arătat că El este Cel ce nu abandonează niciodată, care nu încetează să se coboare spre noi, să fie tovarășul nostru de drum, neobositul Pelerin însetat de a dărui mereu iubire, de a fi aproape, de a lumina orice negură și de a ne încredința că nimic nu poate fi mai puternic și mai aproape de noi decât inefabila Sa iubire.

El, „Cel bogat în milă” (Efeseni 2, 4), trăiește experiența destinului fiecăruia dintre noi, în mod real și concret, iar aceasta este slava Sa, iubirea Lui de neînvins care străbate totul și luminează orice întuneric.

Nașterea Domnului, evenimentul „prin care omul își recapătă demnitatea originară” (Sfântul Ioan Gură de Aur), este sărbătoarea care ne vorbește în cel mai înalt grad despre iubire, despre bunătate, despre iertare și împăcare, despre maximă hotărâre și despre puterea fragilității ființei umane. Fiindcă, întotdeauna suntem puternici în neputințele noastre, în umilința noastră, în căutări și în speranțe, în aspirații și în înfrângeri.

„Răsăritul cel de Sus” (Luca 1, 78) și „Soarele dreptății” (Maleahi 4, 2), Cel Atotputernic și plin de glorie, a ales să vină la noi nu înfricoșându-ne cu măreția Lui, ci sub chipul unui copilaș fragil, neputincios a înainta în existență fără ajutorul Sfintei Sale Maici. A străbătut cerurile și S-a coborât la noi, arătându-ne că atunci când noaptea pare mai întunecată și mai grea, când totul pare a fi fără ieșire, iar flacăra speranței abia mai pâlpâie, nimic nu este pierdut, căci Dumnezeu, în care noi credem, mereu biruie totul, pentru noi și împreună cu noi.
Fiul lui Dumnezeu S-a golit de slava Sa dumnezeiască pentru a umple umanitatea noastră cu plinătatea dumnezeirii Sale și pentru a ne dărui calea spre îndumnezeire.

Iubiți credincioși,

În acea iesle sărăcăcioasă de la marginea lumii imperiale romane – căci „Dumnezeu Și-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le rușineze pe cele tari” (I Corinteni 1, 27-28) –, a centrului civilizației acelei istorii, Dumnezeu a ales să vină la noi, să Se nască de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, pentru a mântui lumea, dar și pentru a ne arăta că El ne caută și ne găsește întotdeauna acolo unde ne așteptăm mai puțin, că nimic nu este marginal în creația Lui și că, mai cu seamă, unde așteptarea este cea mai mare, puterea Lui lucrează cel mai intens!

Acea iesle, simbol al întregii lumi, al acelei peșteri a filosofilor antici care reprezenta umanitatea aflată în sclavia neputinței, a ignoranței și a tot felul de limitări, a devenit casa lui Dumnezeu, locul nașterii Sale în lumea noastră și, astfel, cel mai sfânt loc din lume.

Prin Întruparea Sa, Dumnezeu a sfințit timpul, făcând din fiecare moment al vieții noastre un alt moment al mântuirii, o scară către El, o poartă a veșniciei și un prilej de binecuvântare.

Puternicii acelui timp nu au fost sensibili la această nemaiauzită manifestare a sacrului. Dimpotrivă, regele Irod căuta să-L ucidă pe Pruncul Iisus, fapt ce ne sugerează, simbolic, că cele materiale și puterea seculară au încercat să domine, inutil și neputincios, cele spirituale.

Cu inima curată și plină de frumoasă așteptare, păstorii din apropierea Betleemului, oameni simpli ai acelor vremuri, au primit nespusa bucurie prin mesajul îngerilor care le-au spus lor, ca reprezentanți, într-un fel, ai acelei umanități dornice de sfințenie: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare… Căci, vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11), și care au văzut în Pruncul Mariei pe Dumnezeu Cel Adevărat, Căruia I-au dăruit lauda recunoștinței și a mulțumirii lor.

Vajnici căutători de cunoaștere și adevăr, înțelepți iconomi ai sacrului, venind din profunzimile geografice ale Răsăritului, magii, îndrumați de acea misterioasă și strălucitoare stea, L-au găsit, după îndelungi căutări, pe Dumnezeu Întrupat, pe „Regele Iudeilor, Cel ce S-a născut!” (Matei 2, 2), și I s-au închinat (Marcu 2, 11), oferindu-i, deodată cu bucuria inimii lor, minunate daruri ca simbol al credinței, laudei și recunoștinței lor și, prin ei, a întregii umanități ce aștepta venirea Mântuitorului lumii.

De altfel, aceasta este astăzi și tainica noastră chemare, aceea de a-L vesti pe Dumnezeu contemporanilor, prin cuvânt și prin faptă, pentru a-i ajuta să depășească încercările vieții și să-și găsească sensul existenței lor.

Hristos Se naște și astăzi în inimile noastre, cu acea credință și bucurie a magilor și a păstorilor, ce o au întotdeauna, mai cu seamă cei umili și săraci, cei singuri și bolnavi, cei bătrâni și abandonați, cei disprețuiți și prigoniți.

Nașterea Domnului reprezintă o nesfârșită invitație la bucurie, la speranță și la lumină, la biruință peste toate năpastele vieții și ale istoriei, cu încrederea că Dumnezeu este Cel ce biruie împreună cu noi, Cel ce nu contenește să vină spre noi și Cel ce ne este mai intim nouă, chiar decât propriile noastre suflete.

Dumnezeu este libertate și bucurie, curaj și hotărâre. El ne cheamă, ne îndeamnă și ne susține să facem din lumea noastră o parabolă de comuniune, de încredere și de iubire! Inspirat, Sfântul Grigorie de Nazianz spunea: „Acesta este praznicul nostru, aceasta sărbătorim astăzi: venirea lui Dumnezeu către oameni, ca prin aceasta noi să ne ducem sau să ne întoarcem către Dumnezeu. Să nu prăznuim cum este obiceiul în adunările poporului, ci precum place lui Dumnezeu”.

Iubiți frați și surori în Domnul,

În pofida războaielor, a conflictelor, a crizei climatice, morale și economice, a asaltului păgânismului și al agresivității ideologiilor, a sărăciei, dar și a neîncrederii și disperării ce i-au cuprins pe mulți, sărbătoarea Nașterii Domnului ne oferă mereu certitudinea prezenței sigure, clare, puternice și lucrătoare a Mântuitorului în viețile și în lumea noastră.

Trebuie să o spunem răspicat: nimeni nu poate ucide, nu se poate război, nu poate crea suferință și nu poate fi nepăsător față de aproapele său, sau de problemele comunității, în numele lui Dumnezeu, ori a unor idei aparent religioase!

Dumnezeu, în care noi credem, este iubire, comuniune, pace, bucurie, dăruire, bunătate, frumusețe și milostivire, iar noi, oamenii, creați după chipul Lui, avem vocația de a manifesta acestea în viețile noastre și de a fi misionari ai Logosului Întrupat, Cel care a venit la noi „făcându-Se asemenea oamenilor” (Filipeni 2, 7), dând mereu exemple prin existența și cuvintele noastre.

Nu trebuie să uităm niciodată de neamul nostru românesc, cu rădăcini creștine dintru început, dar nici de vocația noastră europeană și de cea universală a Bisericii.

Să nu uităm că la baza civilizației europene stau valorile Evangheliei lui Hristos, „Lumina lumii” (Ioan 9, 5), iar aceste repere istorice trebuie să ne ambiționeze să fim mai buni, mai toleranți și mai hotărâți de a face mereu mai mult decât au făcut înaintașii noștri.

Iubirea față de aproapele, manifestată în mod constant și concret prin solidaritate, sprijin și ajutor, rapid și eficace, reprezintă o marcă a civilizației creștine pe care trebuie să o aprofundăm, ca antidot contra tuturor ideologiilor, al indiferentismului și al materialismului agresiv contemporan, deoarece așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, „multe sunt cele care caracterizează Creștinismul, dar mai mult decât toate și mai puternică decât toate este iubirea reciprocă și pacea” (Omilia la Evrei 31, 1).

Biserica Ortodoxă a avut un rol fundamental în nașterea și dezvoltarea culturii și a educației naționale, fiind un reper moral incontestabil, dar și o instituție simbol a neamului românesc. De aceea, a sprijini misiunea pastorală a Ortodoxiei noastre reprezintă, pentru toți fiii și fiicele patriei, o expresie a patriotismului și un mijloc de a sluji buna educație a noilor generații.

Atât prin intermediul noilor mijloace de comunicație socială, cât și prin cele clasice, Biserica își îndeplinește vocația ei apostolică, conferind lumii încredere, lumină și speranță, astfel că ea se constituie în cea mai importantă instituție a neamului nostru.

Cu bucuria Nașterii Domnului în suflete, animați de credința în Hristos, dar și de dorința de a duce mai departe valorile creștine, românești și europene, avem datoria să fim, fiecare în parte, lumini în noaptea veacului, ferment de nemurire și reflectare a iubirii și a milostivirii dumnezeiești, oferind mărturia comuniunii euharistice întru Domnul, prin intermediul Trupului Său Tainic, care este Biserica.

Iubiții mei fii duhovnicești,

Doresc să mulțumesc tuturor celor ce au sprijinit și în acest an misiunea-pastorală a Arhiepiscopiei Târgoviștei, cu bunăvoință și generozitate, credincioși, clerici, autorități locale și naționale, dar mai ales tinerilor, speranța și primăvara lumii și a Bisericii noastre.

Apreciez și încurajez pe toți preoții și profesorii de Religie care-și desfășoară activitatea în Eparhia noastră, îndemnându-i să-și intensifice slujirea ce le-a fost încredințată, pentru a susține, cu cât mai mult dinamism, credința tinerilor noștri.

Să nu uităm că Hristos Se naște mereu în sufletele noastre și crește în noi, cu ajutorul harului dumnezeiesc pe care-l primim prin intermediul Sfintelor Taine și Ierurgii, în Biserica strămoșească.

Cu multă bucurie, rodită din credință, speranță și iubire, să înaintăm pe calea mântuirii, neuitând de nevoile aproapelui nostru, dar mai ales că avem datoria de a manifesta cât mai intens frumusețea specificității noastre românești, creștine și europene.

Vă îmbrățișez pe toți, preoți și credincioși, tineri și vârstnici, dorindu-vă să petreceți sărbătorile Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului, în pace, sănătate și iubire! La anul și la mulți ani!

Al vostru arhipăstor, către Hristos Domnul,
Cel născut în ieslea Betleemului, rugător
pentru binele și bucuria voastră, a tuturor,

† N I F O N

Arhiepiscop și Mitropolit

Cititi mai mult
Reclamă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Lucrare de trei parale în centrul orașului Găești. Așa-zisa afluire a traficului duce fix în gârlă!

Publicat

pe

Zona de centru a orașului Găești, județul Dâmbovița, este dată peste cap. Băieții de la Compania Națională de Administrarea Infrastructurii Rutiere și-au găsit de treabă. Au descoperit ei, cică, o soluție de afluire a traficului rutier, de rezolvare a aglomerației de pe DN7 și DN61.

Dacă, de 30 de ani încoace, nu s-au preocupat să proiecteze și să construiască o șosea de centură dormind în bocanci, acum, bulversează estetica orașului și îi pun la grea încercare pe cetățenii care locuiesc în zonă, pe cei care au menținut câte o afacere.

Vor cei de la CNAIR să mărească calea de rulare! Să mai creeze o bandă de circulație. Să nu credeți că se vor duce până la Gura Foii. Nu. Fac doar acolo, în centrul orașului Găești, un pic deranj! Au început să devasteze trotuarele, schimbă bordurile și enervează cetățenii.

De la intersecția din centru până la podul peste Răstoaca, pe DN61, au trecut la micșorat trotuarul, dispar parcările din zonă, cele câteva locuri aflate în fața unor unități comerciale și pe care, până acum, nu s-a gândit nimeni să le desființeze. Ceea ce rămâne din trotuar măsoară sub 1 metru. Sunt porțiuni unde este și mai redus. Pietonii, conform acestui proiect bizar despre care ne-au spus oameniii afectați de lucrări că nu aveau habar, vor trebui să se deplaseze în acea porțiune în șir indian. Dacă se vor întâlni pietoni din ambele sensuri, unul dintre ei va trebui să se lipească de zidul sau gardul unei proprietăți pentru a crea trecerea. Ce mai, ca la nebuni!

Credeți că au ținut cont șefii de la CNAIR că prin această lucrare de trei parale distrug niște afaceri, îi pun pe cetățenii din zonă în situația de a-și reseta total existența, modul de a trăi? Nu!

Am mers la fața locului, am bătut la picior, pas cu pas întreaga zonă, am observat ce se întâmplă, am studiat situația, gazetărește, cetățenește până la urmă. Am discutat cu oamenii. Este incredibil cum se lucrează, cât dezinteres manifestă responsabilii de la drumuri pentru o comunitate și, mai ales, cum sfidează legislația țării, că, veți vedea un pic mai încolo, că este și asta o problemă. Nu mai vorbim de faptul că, ne-au spus localnicii, dar am observat și noi la fața locului, unii au fost protejați, la țanc, la milimetru, nu au fost atinși de aceste „mărețe lucrări” menite să nu ducă la niciun rezultat notabil.

„Uitați-vă și dumneavoastră. Asta este lucrare? Au distrus trotuarul. Până la proprietățile noastre, nu mai este decât un pas. Eu nu știu cum am să mai intru pe proprietatea mea. Nu voi mai avea unde să îmi parchez autoturismul. Va trebui să îl las undeva prin oraș. Este ceva strigător la cer. Și-au bătut joc de noi”, ne-a spus un bărbat care locuiește în zonă.

Nu a fost singurul nostru interlocutor. Am discutat cu mai mulți oameni care locuiesc sau care au afaceri sau un job în acest perimetru ori, pur și simplu, nu văd cu ochii buni lucrarea celor de la drumuri. Sunt destui cei care învinovățesc administrația publică locală, pe primarul Grigore Gheorghe, pe care îl acuză de neimplicare, pentru faptul că nu le-a sărit în ajutor, că nu a intervenit pentru a opri acest „Babel”.

„Primarul putea să ia poziție. Să vină în ajutorul nostru. A preferat să tacă, să se conformeze acestui pseudo-proiect de afluire a circulație rutiere în zonă. Are și el interesele lui. Apară pe cine trebuie. Ce să mai zicem”, ne-a mărturisit un localnic.

Un alt cetățean ne-a arătat, așa cum zice românul, băbește, ce se lucrează și unde se va ajunge după, adică ce s-a câștigat. Pornim de la Complexul Comercial așezat chiar în buza intersecției DN7 cu DN61.

„Aici au de gând să reducă trotuarul la maximum. Cică vor să mai creeze încă o bandă de circulație. Doar că banda asta nouă nu va relaxa traficul. Uite, un pic mai încolo este podul peste Răstoaca. La două benzi! Vor trebui să aștepte, să dea prioritate, adică tot aglomerație. Ce am câștigat din treaba asta? Nimic!”.

Privim de la pod înapoi. Câteva case. Cel puțin una de patrimoniu, după cum suntem informați. În preajma acestora, poți desfășura lucrări cu aprobări și autorizații speciale de la Ministerul Culturii. Aici, din câte am aflat și am văzut, nu a fost nevoie de așa ceva. Nici măcar pe artera principală, în fața Muzeului Gheorghe Zamfir, clădire monument istoric unde a funcționat ani buni Primăria. Au bătut cu picamerele fără nicio opreliște la mică distanță de acest imobilul de patrimoniu. Unii zic că au apărut deja crăpături la nivelul fundației. Le-am văzut și noi. Mici. Dar există.

Peste drum, funcționează o farmacie. Într-o casă tot cu valoare istorică, după cum spun oamenii. Nici aici nu au fost interesați băieții de la CNAIR de autorizații speciale. S-a trecut cu vederea.

Din intersecție, cu ieșire la DN61, funcționează de ani de zile Restaurantul „La Șipot”. A avut până acum și parcare. Pentru clienți. Petreceri ocazionale, nunți, botezuri, turiști, călători. Acum, nu o să mai existe parcare, conform minunatului proiect de afluire a circulației spre gârlă. Va fi mâncată de o bandă de trafic. Nici să oprești în fața localului nu mai poți. Este de râsul curcilor! Mai la vale, încă o casă de patrimoniu. Cu proprietar. Omul ne-a spus că el nu va mai putea să-și oprească mașina în fața propriei locuințe. I-a sesizat pe cei de la Patrimoniu despre cele întâmplate. Ar fi venit cineva. S-a uitat, a notat și a plecat….

Mai spre centru, un magazin de mobilă. Cineva încarcă elemente de mobilier într-o furgonetă. După ce va fi înghițit micul loc de parcare, ne gândim cum va mai manipula marfa respectivul comerciant. Dar clienții? Nu s-a ținut cont de niciun amănunt din teren, de opinia oamenilor.

„Normal ar fi fost să fim anunțați că se vrea execuția unei astfel de lucrări. Să se organizeze o consultare publică, să ne dăm și noi cu părerea, să venim cu considerentele noastre. Să se țină cont de opiniile noastre. Nimic. Fac doar ceea ce vor. Sunt stat în stat”.

Încă o curiozitate a vremurilor pe care le trăim. Au încercat cetățenii prejudiciați să afle cine efectuează lucrarea, ce firmă, ce unitate economică. Nu au aflat nimic. În zona de șantier deschisă parcă pe model ad-hoc ar fi trebuit, conform legislației în vigoare, să fii fost montat un panou de identificare, cu denumirea lucrării, executant, număr autorizație de construcție, data de începere și de finalizare a lucrării. Aici, nimic. Verde!

Am intrat în posesia autorizației de construcție emisă de Primăria Găești, la solicitarea DRDP București. Practic, administrația locală, la data de 12.04.2023, autorizează executarea lucrărilor de amenajare intersecție între DN7- DN61. Valoarea lucrărilor ar fi de 2.935.351 lei. Termenul de valabilitate al autorizației este de 12 luni. Se precizează în document că în acest interval de timp trebuie începute lucrările de execuție autorizate. Termenul a fost depășit. Pentru a se încadra cât de cât în lege, au demarat lucrările în ultimele zile, înainte de expirarea autorizației. Se lucrează pe „neve”. Autorizația expirată, bașca lipsă avize de specialitate!

 

Reprezentantul firmei din Găești care administrează Restaurantul „La Șipot” a formulat o plângere prealabilă împotriva autorizației de construire emisă de Primăria Găești fără să fie adusă în prealabil la cunoștința publicului. O publicăm integral la finalul materialului, spre luare aminte și poate spre intrarea în legalitate. O altă plângere a fost formulată și către Inspectoratul de Stat în Construcții. O publicăm și pe aceasta. Deocamdată, nu s-au primit răspunsuri.

Muncitorii, trei, maxim patru, continuă lucrările. În tăcere. Cu capul în pământ. Astăzi – 16 aprilie 2024, au venit la Restaurantul „La Șipot” și i-au cerut patronului să elibereze parcarea, fiindcă ei au de lucru. Trebuie să o dezafecteze. Dumnezeu cu mila! Administratorul firmei le-a solicitat un plan de lucrări, o lămurire despre natura șantierului de care nu a avut habar, cine sunt executanții… Le-a explicat că există contestații formulate, că oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Nimic. Muncitorul știe doar că are de dus la capăt o misiune.

Nici măcar nu există o delimitare a zonei de șantier. Se lucrează în zona vizavi de Complex printre autovehicule. Cetățenii privesc mirați cum le dispar trotuarele și posibilitatea accesului pe proprietăți… Oamenii așteaptă intervenția autorităților competente, implicarea celor care veghează la respectarea legalității. Numim aici Primăria Găești, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Dâmboviţa.

Până când o apărea șoseaua de centură mult promisă, găeștenii mai au de suferit. Și din cauza traficului greu, iar acum și din cauza obtuzității și neimplicării autorităților locale, a organelor competente care se fac că nu văd improvizațiile coapte de cei de la drumuri și câte altele…


CATRE
PRIMARUL ORAȘ GĂEȘTI Sediu: Strada 13 Decembrie nr. 102 A, Găești, 135200 România

DOMNULE PRIMAR,

Subscrisa Simet Prod SRL cu sediul in Orasul Gaesti, str. Acad. Serban Cioculescu, nr.2C, judetul Dambovita, prin administrator Zamfir Nicolae si reprezentata conventional de avocat Balasa Gabriel, în calitate de persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, formulez in conformitate cu art. 7 alin.3 din legea nr.554/2004 prezenta

PLANGERE PREALABILA

Impotriva autorizatiei de construire nr.22 din 12.04.2023 autorizatie care nu a fost adusa la cunostinta publicului decat in urma cu 2 zile, care nu a fost publicata pe site-ul Primariei si nu a fost inregistrata la Cartea Funciara asa cum prevede legea in mod imperativ, solicitand revocarea acestei autorizatii ca fiind nelegala.

Solicitam revocarea acestei autorizatii care este lovita de nulitate absoluta datorita lipsei de competenta a organului emitent. Astfel au fost incalcate prevederile art.10 si art.43 din Legea nr.50/1991 dar si ale art.8 alin.4 lit.c din NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) care prevad o competenta exclusiva a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes national.

Conform art. art.8 alin.4 lit.c din NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991  ” (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către:  c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. b) din Lege

In plus, aceasta nu cuprinde regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferente si nici avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării cu incalcarea dispozitiilor prevazute de Legea 50/1991.

Facem precizarea ca respectiva constructie a drumului se afla in zona de protectie a unui monument instoric, pentru care trebuia in mod imperativ trebuie cerut si obtinut avizul obligatoriu al Ministerul Culturii.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 „Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, prin care se asigura conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural”, iar alin (2) dispune că „Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii”.

Având în vedere aceste prevederi legale, potrivit art. 23 din Legea nr. 422/2001 „ Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla în ansambluri, situri sau zone de protecţie a monumentelor istorice, se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare”.

Au fost incalcate prevederile imperative ale art.  ART. 47 alin.3 lit.f din legea nr.350/2001 in ceea ce priveste elaborarea obligatorie a unui PUZ in cazul infracstructurii de transport potrivit caruia ” (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: f) infrastructurii de transport”.

De asemenea au fost incalcate prevederile imperative ale art.56 din legea nr.350/2001 potrivit caruia ”(1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege”, iar lipsa unei hotarari a Consiliului Local Gaesti de avizare si aprobare a acestor documentatii atrage nulitatea absoluta a autorizatiei si a documentatiei tehnice.

Avand in vedere nerespectartea prevederilor legale imperative mai sus aratate, va solicitam SUSPENDAREA EXECUTARII lucrarilor in baza autorizatiei de construire nr.12/2023 , atragandu-va atentia ca potrivit art.24 din legea nr.50/1991, continuarea acestor lucrari de infrastructura in baza unei autorizatii lovite de nulitate absoluta si fara existenta unui aviz al Ministerul Culturii, in zona de protectie a unui monument istoric constituie infractiune, motiv pentru care in cazul in care nu veti opri lucrarile respective ne vedem nevoiti sa ne adresam organelor de urmarire penala cu o plangere penala formulata impotriva emitentului acestei autorizatii nelegale.

Simet Prod SRL


CATRE,
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII – I.S.C.

DOMNULE INSPECTOR

Subscrisa Simet Prod SRL cu sediul in Orasul Gaesti, str. Acad. Serban Cioculescu, nr.2C, judetul Dambovita, prin administrator Zamfir Nicolaeva solicitam sanctionarea Primarului Orasului Gaesti si functionarilor din compartimentul urbanism, inclusiv a arhitectului sef, in baza atributiilor de control prevazute de Legea nr.50/1991 si HG nr.525/2013 actualizate.

In motivarea cererii, arat ca Primaria Orasului Gaesti a eliberat in mod nelegal si cu incalcarea competentei exclusive, prevazute de art. 43 lit. b) din Lege nr.50/1991 coroborat cu art.8 alin.4 lit.c din NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991  o autorizatie de construire nr.22/2023 pentru infrastructura rutiera (drum national), desi fiind vorba despre infrastructura rutiera autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevad o competenta exclusiva a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes national.

Astfel, conform art. art.8 alin.4 lit.c din NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991  ” (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către:   c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. b) din Lege

Va rugam sa verificati legalitatea acestei autorizatii de construire si raportat la lipsa regimului de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferente si nici avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării cu incalcarea dispozitiilor prevazute de Legea 50/1991.

Facem precizarea ca respectiva constructie a drumului se afla in zona de protectie a unui monument instoric, pentru care trebuia in mod imperativ trebuie cerut si obtinut avizul obligatoriu al Ministerul Culturii.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 „Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, prin care se asigura conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural”, iar alin (2) dispune că „Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii”.

Având în vedere aceste prevederi legale, potrivit art. 23 din Legea nr. 422/2001 „ Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla în ansambluri, situri sau zone de protecţie a monumentelor istorice, se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare”.

Au fost incalcate si prevederile imperative ale art. ART. 47 alin.3 lit.f din legea nr.350/2001 in ceea ce priveste elaborarea obligatorie a unui PUZ in cazul infracstructurii de transport potrivit caruia ” (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: f) infrastructurii de transport”.

De asemenea au fost incalcate prevederile imperative ale art.56 din legea nr.350/2001 potrivit caruia ”(1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege”, iar lipsa unei hotarari a Consiliului Local Gaesti de avizare si aprobare a acestor documentatii atrage nulitatea absoluta a autorizatiei si a documentatiei tehnice.

Avand in vedere nerespectarea prevederilor legale imperative mai sus aratate, va solicitam sa dispuneti SUSPENDAREA EXECUTARII lucrarilor in baza autorizatiei de construire nr.12/2023 , atragandu-va atentia ca potrivit art.24 din legea nr.50/1991, continuarea acestor lucrari de infrastructura in baza unei autorizatii lovite de nulitate absoluta si fara existenta unui aviz al Ministerul Culturii, in zona de protectie a unui monument istoric constituie infractiune, precum si sesizarea Prefectului conform, art.12 alin. (1) din Legea 50/1991 potrivit caruia autorizatiile de construire „emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, ca urmare a introducerii actiunii de catre prefect, in urma activitatii de control a ISC”.

Va rugam, ca având in vedere prevederile Ordinului 310/2022 prin care in urma controlului ISC „se va instiinta institutia prefectului, in vederea analizarii necesitatii si oportunitatii atacarii autorizatiei de construire in instantele de contencios administrativ”, sa controlati si sa verificati cele sesizate urmand a sesiza Prefectul.

In drept ne intemeiem prezenta cerere pe dispozitiile Art. 27 alin. (4) din legea nr.50/1991 care arata competenta organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții.” si ale Ordinului nr. 310/2022 din 28 februarie 2022.

Va rugam sa ne comunicati modalitatea de solutionare a prezentei sesizari.

Cu deosebit respect,
Simet Prod SRL

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ACTUALITATE

Irina Rimes și formația Zdob și Zdub, concert extraordinar la „Simfonia Lalelelor”, Pitești 2024

Publicat

pe

În acest weekend (19-21 aprilie 2024), se va desfășura la Pitești, în Parcul Lunca Argeșului, cea de-a 47 ediție a Festivalului „Simfonia Lalelelor”. De asemenea, vor exista evenimente și în centrul orașului, precum „Parada Florilor”.

Programul de anul acesta include un concert extraordinar susținut de Irina Rimes și formația Zdob și Zdub, sâmbătă – 20 aprilie, de la ora 20:00.

De precizat că Parcul Lunca Argeșului a îmbrăcat deja haine de sărbătoare, astfel că este o mai mare plăcere să te plimbi în acest spațiu plin de culoare. La fel de frumos este și în zona pietonală din centrul municipiului Pitești.

Program integral „Simfonia Lalelelor” 2024

Joi, 18 aprilie:
▪ Concert extraordinar – Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești, dirijor Tiberiu Dragoș Oprea, pianist Ștefan Doniga, alături de invitații speciali: soprana pop-opera Iana Novac, supranumită „vocea de aur de peste Prut”, și formația DISTINTO (primul proiect pop-opera din România) – Filarmonica Pitești;

Vineri, 19 aprilie:
▪️ ora 10:00: Primire delegații oficiale – Filarmonica Pitești;
▪️ 10:15 – 11:30: Ședință festivă – Filarmonica Pitești;
▪ 11:30 – 12:15: Parada Florilor – strada pietonală (Piața Milea – Piața Primăriei): participă copii și cadre didactice de la creșe, grădinițe, școli și licee din Pitești, școlile de dans piteștene, Centrul Cultural Pitești, Palatul Copiilor Pitești, Casa Studentului Pitești, Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș, Clubul Sportiv Municipal, Universitatea Politehnică București – Centrul Universitar Pitești, Salvați Copiii România – filiala Argeș, comunitatea piteșteană;
▪️ 12:15: Deschiderea oficială a festivalului Simfonia Lalelelor, ediția a 47-a – Piața Primăriei;
▪ 12:30: Deschiderea oficială a Simfoniei Lalelelor în Parcul „Lunca Argeșului”: pavilion expozițional, grădinile amenajate de elevi, ateliere de creație și design floral, expoziția florală în aer liber, târgul de flori etc.;
▪ 13:00 – 15:30: Spectacol de muzică și dans, susținut de școlile de dans piteștene – Latin Street Dance și Total Dance – și de Catedra de Muzică a Universității Politehnice București – Centrul Universitar Pitești, pe scena în aer liber din Parcul „Lunca Argeșului”;
▪️ 16:00 – 18:30: Simpozion tehnico – științific al celei de-a 47-a ediții a Simfoniei Lalelelor, cu participarea dr. Ilariu Isac – Institutul de Cercetare Pomicolă Mărăcineni;
▪ 19:30: Concert extraordinar, pe scena în aer liber din Parcul „Lunca Argeșului” – Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești, dirijor Tiberiu Dragoș Oprea, pianist Ștefan Doniga, invitați speciali: soprana pop-opera Iana Novac și formația DISTINTO.

Sâmbătă, 20 aprilie:
▪ 12:00 – 18:00: Ateliere de creație și design floral – pavilion expozițional, Parcul „Lunca Argeșului”;
▪ 16:00 – 20:00: Spectacol de muzică și dans, pe scena din Parcul „Lunca Argeșului” – Centrul Cultural, Palatul Copiilor, Musicando con Adina Sima, școlile de dans: „Straja hojam”, ACS Athletic Sports Dance & Gymnastics, Dance Flow Academy și Total Dance;
▪ 20:00: Spectacol extraordinar – Irina Rimes și formația „Zdob și Zdub”, prezentator Daniel Buzdugan – scena în aer liber, Parcul „Lunca Argeșului”.

Duminică, 21 aprilie:
▪ 09:30-10:30: Zumba cu Alexandra Tomulescu;
▪ 11:00 – 14:00: Spectacol de folclor (muzică și dans) în Parcul „Lunca Argeșului”: Palatul Copiilor, Centrul Cultural, Comunitatea Elenă (Ansamblul de dansuri „Filia”, Grupul vocal „Elada”, Duet vocal Ana Maria & Sebastan);
▪ 12:00 – 15:00: Ateliere de creație și design floral – pavilion expozițional, Parcul „Lunca Argeșului”;
▪ 15:00 – 17:00: Spectacol extraordinar susținut de Orchestra „Doina Argeșului” – scena în aer liber, Parcul „Lunca Argeșului”.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite