Connect with us

ACTUALITATE

Mitropolitul Nifon – Pastorală de Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului

Publicat

pe

Iubiții mei fii sufletești,
slujitori ai altarelor și dreptmăritori creștini,

Semn puternic, dătător de speranță, de lumină și de sens, sărbătoarea Nașterii Domnului, „taina cea din veac ascunsă” (Efeseni 3, 9), reprezintă manifestarea cea mai puternică a iubirii lui Dumnezeu față de noi, a Celui ce a ales să Se Întrupeze pentru mântuirea noastră, dăruindu-ne sublima pildă de umilință, de bunătate și de milostivire.

Asemenea profeților și drepților Vechiului Testament, dar și a marilor filozofi antici, și noi am așteptat cu ardoare și ne-am pregătit, prin post și prin rugăciune, pentru a întâmpina sărbătoarea Nașterii Domnului cu inima smerită, cu dragoste și cu bucurie, în așa fel încât să putem face loc în sufletele noastre Pruncului născut în ieslea Betleemului.

Plină de strălucire cerească, această sărbătoare mărturisește despre copleșitoarea iubire de oameni a lui Dumnezeu, Cel care a venit în lume, alături de noi, pentru a trăi viața noastră, pentru a înfrunta încercările și limitele existenței umane și pentru a ne împărtăși calea cea mai bună către mântuire.

Nașterea Domnului este sărbătoarea în cadrul căreia celebrăm Întruparea Fiului lui Dumnezeu, „iubirea Sa veșnică cu care ne-a iubit” (Ieremia 31, 3), faptul că El Și-a luat suflet și trup omenesc, „de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria”, din marea Sa iubire de oameni, pentru a fi mereu alături de fiecare dintre noi și pentru a înnoi din temelii firea umană. Făcându-Se Unul dintre noi, împărtășind neputințele, speranțele, aspirațiile și bucuriile noastre, dar mai ales fragilitatea noastră, Domnul Cel Întrupat a ales să meargă împreună cu fiecare om în parte pe drumurile vieții, oferindu-ne mărturia iubirii Sale, dar și certitudinea că noi suntem podoaba cea de mare preț a creației Lui.

„Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut mărirea Lui, mărire ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (Ioan 1, 14). Astfel, Dumnezeu a venit la noi, creația mâinilor Sale, pentru a trăi toate ale noastre, mai puțin păcatul, pentru a fi prezent în profunzimea cotidiană a existenței, unit tainic cu fiecare ființă umană, și pentru a-Și asuma destinul omenesc, al fiecăruia dintre noi.

Pentru a înnoi firea omenească și a o umple de slava Sa, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să-Și facă proprie această fire prin Întrupare, adică să Se facă și Ipostasul ei. Însușirea firii omenești și arătarea acesteia la nașterea Sa ca om, întru toate asemenea nouă, afară de păcat, reprezintă ceea ce numim „chenoza” sau „golirea” Lui de slava pe care o avea înainte de Întrupare (Ioan 17, 5), și aceasta este adevărata smerenie izvorâtă din iubirea Sa mântuitoare.

Iubiți credincioși,

Acum mai bine de două milenii, atunci când răul și întunericul, păcatul și fărădelegea păreau că puseseră stăpânire pe lume, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, „făcându-Se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-Se ca un om” (Filipeni 2, 6), a venit la noi, oferindu-ne maxima mărturie a iubirii Sale, dimpreună cu lumina speranței și certitudinea biruinței asupra dominației tenebrelor.

În Betleemul Iudeii (Luca 2, 7), într-o iesle ce aducea aminte de acea peșteră a filozofilor antici, întru generoasă bunăvoință, îmbrăcând condiția firii noastre, Dumnezeu S-a născut, sfâșiind veacurile și acoperind de autentic sens curgerea timpului și existența umană.

El, Cel bogat în milă, Creatorul cerului și al pământului, Domnul Cel puternic, a ales să Se nască în cel mai umil și mai natural mod, întru smerenie desăvârșită, gingaș și fragil, oferindu-ne pildă autentică de urmat. Pentru aceasta, adevărata Lui putere constă în nesfârșita Sa iubire, milostivire, delicatețe și tandrețe pe care, cu deosebită generozitate, le revarsă pururi peste noi și peste lumea pe care a creat-o.

Inefabila Sa prezență a fost sesizată de acei păstori cu inimă curată (Matei 5, 8), umili și săraci, ce-și pășteau turmele în afara orașului, sensibili la cuvintele îngerilor: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare… Căci, vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 10-11), și care au văzut în Pruncul Mariei pe Dumnezeu Cel Adevărat, căruia i-au oferit ofranda laudei și a recunoștinței lor.

Venind de departe, de acolo de unde răsare Lumina, din adâncul Orientului, căutători sinceri ai Adevărului, călăuziți de magnifica stea, pentru a găsi pe „Regele Iudeilor, Cel ce S-a născut!” (Matei 2, 2), magii cei înțelepți au venit și ei să se închine Fiului lui Dumnezeu Întrupat (Marcu 2, 11), aducând – dimpreună cu mărturia lor că adevărata înțelepciune înseamnă a-L căuta, a-L găsi și a-L adora pe Dumnezeul Cel Viu – daruri sincere, din adâncul inimilor lor: lauda, mulțumirea și cinstea care se cuvin numai Lui, întotdeauna.

Urmând păstorilor și magilor, dar și tuturor celor ce cu ardoare-L caută pe Tatăl ceresc, descoperim și noi acea taină mare (I Timotei 3, 16), dătătoare de sens, de lumină și de speranță și anume că noi toți suntem întotdeauna iubiți în mod desăvârșit de Cel ce pășește împreună cu noi pe toate drumurile vieții și care nu ne abandonează niciodată, pentru că El este fidel promisiunilor și vocației Sale de Tată, Milostiv și Bun, pentru noi toți!

Iubirii Sale nemărginite trebuie să-i răspundem cu credință tare, cu speranță și cu iubire, mărturisind pururi faptele minunate pe care El le face cu noi. Hristos Cel așteptat și profețit în Vechiul Testament ne cheamă în permanență să-L primim în inimile noastre, după ce ne-am pregătit, prin post și prin rugăciune, ca să ne împărtășim de El în chip euharistic, în sfintele noastre biserici.

Iubiți frați și surori în Domnul,

Nașterea Domnului, evenimentul „prin care omul își recapătă demnitatea originară” (Sfântul Ioan Gură de Aur), este în primul rând o sărbătoare a comuniunii, care celebrează familia ca instituție fundamentală a societății umane, locul firesc de trăire al darului vieții, dar în același timp și școală a sfințeniei, a slujirii și a iubirii.

Familia naturală este valoarea creștină, românească și europeană fundamentală care stă la baza civilizației umane și care susține dezvoltarea firească a lumii noastre, astăzi, ca dintotdeauna. Familia este o comunitate sfântă pe care se fundamentează întreaga înțelegere valorică a lumii. De aceea, în funcție de trăinicia și de prețuirea firească a acesteia, stă sau cade întreaga ordine morală a lumii, pentru că este instituția purtătoare a darului sacru al vieții.

Creștinismul valorizează viața ca dar dumnezeiesc, pe când ideologiile inumane, ateiste ori secular-umaniste contemporane sunt împotriva familiei și, deci, implicit a vieții. Din acest motiv avem datoria de a oferi fiilor și fiicelor noastre o educație creștină, bazată pe valorile ce izvorăsc din Evanghelia lui Hristos, „Lumina lumii” (Ioan 9, 5), ca popor care avem privilegiul de a fi fost creștinați de Sfântul Apostol Andrei, acum aproape două milenii.

Părinte al civilizației moderne, Creștinismul este cel care a născut cultura scrisă a cuvântului și a tiparului, care a facilitat răspândirea și cunoașterea mesajului mântuitor al învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, fără Întruparea Cuvântului, lumea, așa cum o cunoaștem astăzi, cu tot ceea ce are ea mai bun, nu ar fi putut fi concepută vreodată, pentru că în El „sălășluiește toată plinătatea dumnezeirii” (Coloseni 2, 9) și numai prin El am cunoscut „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6).

Prin educație, cu ajutorul colaborării dintre Biserică, Familie și Școală, trebuie să oferim tinerelor generații o formare completă, bazată pe valorile creștine, autentic românești și europene.

Să nu uităm niciodată că „un neam valorează atât cât a înțeles și a asimilat din Evanghelia lui Hristos” (Simion Mehedinți) și mai ales că lumea contemporană are nevoie de mărturia noastră misionară, prin cuvânt și prin faptă, pentru a crede!

Mărturia iubirii, a credinței și a solidarității noastre este cel mai bun antidot la agresiunea ideologiilor morții, dintre care, astăzi, neomarxismul este cea mai virulentă. Prin urmare, „să umblăm și noi întru înnoirea vieții” (Romani 6, 5) pentru a mărturisi bunătatea, iubirea și milostivirea Domnului, căci așa cum mărturisea Sfântul Ioan Gură de Aur: „multe sunt cele care caracterizează Creștinismul, dar mai mult decât toate și mai puternică decât toate este dragostea reciprocă și pacea” (Omilia la Evrei 31, 1).

Împărtășindu-ne de bucuria Nașterii Domnului, animați de credința în Hristos și purtând în sufletele noastre iubirea de nestins a Bunului Dumnezeu, avem datoria de a duce acest ferment al speranței și al încrederii acolo unde trăim și muncim, familiei, prietenilor și cunoscuților noștri, pentru a le oferi posibilitatea de a aprofunda extraordinara comuniune de viață sfântă care este Biserica – Trupul Tainic al Domnului.

Iubiții mei fii duhovnicești,

Sunt deosebit de recunoscător tuturor celor care ne sprijină în slujirea pastoral-misionară, credincioși, clerici, autorități locale și naționale, dar mai ales tinerilor, speranța lumii și a Bisericii noastre.

Apreciez în mod deosebit slujirea pe care preoții la parohii, alături de profesorii de Religie, o desfășoară prin propovăduirea valorilor creștine, dar și munca foarte importantă pe care, în această perioadă de pandemie, medicii și toți ostenitorii din spitale o realizează în serviciul sănătății publice, ca slujitori ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, „Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre”.

Lupta dintre lumină și întuneric se dă mereu în sufletele noastre, dar prin credință, atunci când alegem ceea ce trebuie, ne bucurăm de Domnul, ne împărtășim de încrederea pe care El o pune mereu în noi, și devenim cei prin care El lucrează la mai binele nostru și al societății în care trăim.

Cu credință și cu dragoste, cu speranță și cu lumină în suflete, să ne bucurăm cu toții de sărbătoarea Nașterii Domnului, făcând totul ca Pruncul Iisus Hristos să Se nască și în sufletele noastre și să vestim acest lucru, cu tărie, lumii de azi!

Vă îmbrățișez pe toți, preoți și credincioși, tineri și vârstnici, dorindu-vă să petreceți sărbătorile Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezului Domnului în pace, sănătate și iubire!

La anul și la mulți ani!

Al vostru arhipăstor, către Hristos Domnul,
Cel născut în ieslea Betleemului, rugător
pentru binele și bucuria voastră, a tuturor,

† N I F O N
Arhiepiscop și Mitropolit

Cititi mai mult
Reclamă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ACTUALITATE

Lucrare de trei parale în centrul orașului Găești. Așa-zisa afluire a traficului duce fix în gârlă!

Publicat

pe

Zona de centru a orașului Găești, județul Dâmbovița, este dată peste cap. Băieții de la Compania Națională de Administrarea Infrastructurii Rutiere și-au găsit de treabă. Au descoperit ei, cică, o soluție de afluire a traficului rutier, de rezolvare a aglomerației de pe DN7 și DN61.

Dacă, de 30 de ani încoace, nu s-au preocupat să proiecteze și să construiască o șosea de centură dormind în bocanci, acum, bulversează estetica orașului și îi pun la grea încercare pe cetățenii care locuiesc în zonă, pe cei care au menținut câte o afacere.

Vor cei de la CNAIR să mărească calea de rulare! Să mai creeze o bandă de circulație. Să nu credeți că se vor duce până la Gura Foii. Nu. Fac doar acolo, în centrul orașului Găești, un pic deranj! Au început să devasteze trotuarele, schimbă bordurile și enervează cetățenii.

De la intersecția din centru până la podul peste Răstoaca, pe DN61, au trecut la micșorat trotuarul, dispar parcările din zonă, cele câteva locuri aflate în fața unor unități comerciale și pe care, până acum, nu s-a gândit nimeni să le desființeze. Ceea ce rămâne din trotuar măsoară sub 1 metru. Sunt porțiuni unde este și mai redus. Pietonii, conform acestui proiect bizar despre care ne-au spus oameniii afectați de lucrări că nu aveau habar, vor trebui să se deplaseze în acea porțiune în șir indian. Dacă se vor întâlni pietoni din ambele sensuri, unul dintre ei va trebui să se lipească de zidul sau gardul unei proprietăți pentru a crea trecerea. Ce mai, ca la nebuni!

Credeți că au ținut cont șefii de la CNAIR că prin această lucrare de trei parale distrug niște afaceri, îi pun pe cetățenii din zonă în situația de a-și reseta total existența, modul de a trăi? Nu!

Am mers la fața locului, am bătut la picior, pas cu pas întreaga zonă, am observat ce se întâmplă, am studiat situația, gazetărește, cetățenește până la urmă. Am discutat cu oamenii. Este incredibil cum se lucrează, cât dezinteres manifestă responsabilii de la drumuri pentru o comunitate și, mai ales, cum sfidează legislația țării, că, veți vedea un pic mai încolo, că este și asta o problemă. Nu mai vorbim de faptul că, ne-au spus localnicii, dar am observat și noi la fața locului, unii au fost protejați, la țanc, la milimetru, nu au fost atinși de aceste „mărețe lucrări” menite să nu ducă la niciun rezultat notabil.

„Uitați-vă și dumneavoastră. Asta este lucrare? Au distrus trotuarul. Până la proprietățile noastre, nu mai este decât un pas. Eu nu știu cum am să mai intru pe proprietatea mea. Nu voi mai avea unde să îmi parchez autoturismul. Va trebui să îl las undeva prin oraș. Este ceva strigător la cer. Și-au bătut joc de noi”, ne-a spus un bărbat care locuiește în zonă.

Nu a fost singurul nostru interlocutor. Am discutat cu mai mulți oameni care locuiesc sau care au afaceri sau un job în acest perimetru ori, pur și simplu, nu văd cu ochii buni lucrarea celor de la drumuri. Sunt destui cei care învinovățesc administrația publică locală, pe primarul Grigore Gheorghe, pe care îl acuză de neimplicare, pentru faptul că nu le-a sărit în ajutor, că nu a intervenit pentru a opri acest „Babel”.

„Primarul putea să ia poziție. Să vină în ajutorul nostru. A preferat să tacă, să se conformeze acestui pseudo-proiect de afluire a circulație rutiere în zonă. Are și el interesele lui. Apară pe cine trebuie. Ce să mai zicem”, ne-a mărturisit un localnic.

Un alt cetățean ne-a arătat, așa cum zice românul, băbește, ce se lucrează și unde se va ajunge după, adică ce s-a câștigat. Pornim de la Complexul Comercial așezat chiar în buza intersecției DN7 cu DN61.

„Aici au de gând să reducă trotuarul la maximum. Cică vor să mai creeze încă o bandă de circulație. Doar că banda asta nouă nu va relaxa traficul. Uite, un pic mai încolo este podul peste Răstoaca. La două benzi! Vor trebui să aștepte, să dea prioritate, adică tot aglomerație. Ce am câștigat din treaba asta? Nimic!”.

Privim de la pod înapoi. Câteva case. Cel puțin una de patrimoniu, după cum suntem informați. În preajma acestora, poți desfășura lucrări cu aprobări și autorizații speciale de la Ministerul Culturii. Aici, din câte am aflat și am văzut, nu a fost nevoie de așa ceva. Nici măcar pe artera principală, în fața Muzeului Gheorghe Zamfir, clădire monument istoric unde a funcționat ani buni Primăria. Au bătut cu picamerele fără nicio opreliște la mică distanță de acest imobilul de patrimoniu. Unii zic că au apărut deja crăpături la nivelul fundației. Le-am văzut și noi. Mici. Dar există.

Peste drum, funcționează o farmacie. Într-o casă tot cu valoare istorică, după cum spun oamenii. Nici aici nu au fost interesați băieții de la CNAIR de autorizații speciale. S-a trecut cu vederea.

Din intersecție, cu ieșire la DN61, funcționează de ani de zile Restaurantul „La Șipot”. A avut până acum și parcare. Pentru clienți. Petreceri ocazionale, nunți, botezuri, turiști, călători. Acum, nu o să mai existe parcare, conform minunatului proiect de afluire a circulației spre gârlă. Va fi mâncată de o bandă de trafic. Nici să oprești în fața localului nu mai poți. Este de râsul curcilor! Mai la vale, încă o casă de patrimoniu. Cu proprietar. Omul ne-a spus că el nu va mai putea să-și oprească mașina în fața propriei locuințe. I-a sesizat pe cei de la Patrimoniu despre cele întâmplate. Ar fi venit cineva. S-a uitat, a notat și a plecat….

Mai spre centru, un magazin de mobilă. Cineva încarcă elemente de mobilier într-o furgonetă. După ce va fi înghițit micul loc de parcare, ne gândim cum va mai manipula marfa respectivul comerciant. Dar clienții? Nu s-a ținut cont de niciun amănunt din teren, de opinia oamenilor.

„Normal ar fi fost să fim anunțați că se vrea execuția unei astfel de lucrări. Să se organizeze o consultare publică, să ne dăm și noi cu părerea, să venim cu considerentele noastre. Să se țină cont de opiniile noastre. Nimic. Fac doar ceea ce vor. Sunt stat în stat”.

Încă o curiozitate a vremurilor pe care le trăim. Au încercat cetățenii prejudiciați să afle cine efectuează lucrarea, ce firmă, ce unitate economică. Nu au aflat nimic. În zona de șantier deschisă parcă pe model ad-hoc ar fi trebuit, conform legislației în vigoare, să fii fost montat un panou de identificare, cu denumirea lucrării, executant, număr autorizație de construcție, data de începere și de finalizare a lucrării. Aici, nimic. Verde!

Am intrat în posesia autorizației de construcție emisă de Primăria Găești, la solicitarea DRDP București. Practic, administrația locală, la data de 12.04.2023, autorizează executarea lucrărilor de amenajare intersecție între DN7- DN61. Valoarea lucrărilor ar fi de 2.935.351 lei. Termenul de valabilitate al autorizației este de 12 luni. Se precizează în document că în acest interval de timp trebuie începute lucrările de execuție autorizate. Termenul a fost depășit. Pentru a se încadra cât de cât în lege, au demarat lucrările în ultimele zile, înainte de expirarea autorizației. Se lucrează pe „neve”. Autorizația expirată, bașca lipsă avize de specialitate!

 

Reprezentantul firmei din Găești care administrează Restaurantul „La Șipot” a formulat o plângere prealabilă împotriva autorizației de construire emisă de Primăria Găești fără să fie adusă în prealabil la cunoștința publicului. O publicăm integral la finalul materialului, spre luare aminte și poate spre intrarea în legalitate. O altă plângere a fost formulată și către Inspectoratul de Stat în Construcții. O publicăm și pe aceasta. Deocamdată, nu s-au primit răspunsuri.

Muncitorii, trei, maxim patru, continuă lucrările. În tăcere. Cu capul în pământ. Astăzi – 16 aprilie 2024, au venit la Restaurantul „La Șipot” și i-au cerut patronului să elibereze parcarea, fiindcă ei au de lucru. Trebuie să o dezafecteze. Dumnezeu cu mila! Administratorul firmei le-a solicitat un plan de lucrări, o lămurire despre natura șantierului de care nu a avut habar, cine sunt executanții… Le-a explicat că există contestații formulate, că oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Nimic. Muncitorul știe doar că are de dus la capăt o misiune.

Nici măcar nu există o delimitare a zonei de șantier. Se lucrează în zona vizavi de Complex printre autovehicule. Cetățenii privesc mirați cum le dispar trotuarele și posibilitatea accesului pe proprietăți… Oamenii așteaptă intervenția autorităților competente, implicarea celor care veghează la respectarea legalității. Numim aici Primăria Găești, Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Dâmboviţa.

Până când o apărea șoseaua de centură mult promisă, găeștenii mai au de suferit. Și din cauza traficului greu, iar acum și din cauza obtuzității și neimplicării autorităților locale, a organelor competente care se fac că nu văd improvizațiile coapte de cei de la drumuri și câte altele…


CATRE
PRIMARUL ORAȘ GĂEȘTI Sediu: Strada 13 Decembrie nr. 102 A, Găești, 135200 România

DOMNULE PRIMAR,

Subscrisa Simet Prod SRL cu sediul in Orasul Gaesti, str. Acad. Serban Cioculescu, nr.2C, judetul Dambovita, prin administrator Zamfir Nicolae si reprezentata conventional de avocat Balasa Gabriel, în calitate de persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, formulez in conformitate cu art. 7 alin.3 din legea nr.554/2004 prezenta

PLANGERE PREALABILA

Impotriva autorizatiei de construire nr.22 din 12.04.2023 autorizatie care nu a fost adusa la cunostinta publicului decat in urma cu 2 zile, care nu a fost publicata pe site-ul Primariei si nu a fost inregistrata la Cartea Funciara asa cum prevede legea in mod imperativ, solicitand revocarea acestei autorizatii ca fiind nelegala.

Solicitam revocarea acestei autorizatii care este lovita de nulitate absoluta datorita lipsei de competenta a organului emitent. Astfel au fost incalcate prevederile art.10 si art.43 din Legea nr.50/1991 dar si ale art.8 alin.4 lit.c din NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) care prevad o competenta exclusiva a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes national.

Conform art. art.8 alin.4 lit.c din NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991  ” (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către:  c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. b) din Lege

In plus, aceasta nu cuprinde regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferente si nici avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării cu incalcarea dispozitiilor prevazute de Legea 50/1991.

Facem precizarea ca respectiva constructie a drumului se afla in zona de protectie a unui monument instoric, pentru care trebuia in mod imperativ trebuie cerut si obtinut avizul obligatoriu al Ministerul Culturii.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 „Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, prin care se asigura conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural”, iar alin (2) dispune că „Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii”.

Având în vedere aceste prevederi legale, potrivit art. 23 din Legea nr. 422/2001 „ Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla în ansambluri, situri sau zone de protecţie a monumentelor istorice, se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare”.

Au fost incalcate prevederile imperative ale art.  ART. 47 alin.3 lit.f din legea nr.350/2001 in ceea ce priveste elaborarea obligatorie a unui PUZ in cazul infracstructurii de transport potrivit caruia ” (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: f) infrastructurii de transport”.

De asemenea au fost incalcate prevederile imperative ale art.56 din legea nr.350/2001 potrivit caruia ”(1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege”, iar lipsa unei hotarari a Consiliului Local Gaesti de avizare si aprobare a acestor documentatii atrage nulitatea absoluta a autorizatiei si a documentatiei tehnice.

Avand in vedere nerespectartea prevederilor legale imperative mai sus aratate, va solicitam SUSPENDAREA EXECUTARII lucrarilor in baza autorizatiei de construire nr.12/2023 , atragandu-va atentia ca potrivit art.24 din legea nr.50/1991, continuarea acestor lucrari de infrastructura in baza unei autorizatii lovite de nulitate absoluta si fara existenta unui aviz al Ministerul Culturii, in zona de protectie a unui monument istoric constituie infractiune, motiv pentru care in cazul in care nu veti opri lucrarile respective ne vedem nevoiti sa ne adresam organelor de urmarire penala cu o plangere penala formulata impotriva emitentului acestei autorizatii nelegale.

Simet Prod SRL


CATRE,
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII – I.S.C.

DOMNULE INSPECTOR

Subscrisa Simet Prod SRL cu sediul in Orasul Gaesti, str. Acad. Serban Cioculescu, nr.2C, judetul Dambovita, prin administrator Zamfir Nicolaeva solicitam sanctionarea Primarului Orasului Gaesti si functionarilor din compartimentul urbanism, inclusiv a arhitectului sef, in baza atributiilor de control prevazute de Legea nr.50/1991 si HG nr.525/2013 actualizate.

In motivarea cererii, arat ca Primaria Orasului Gaesti a eliberat in mod nelegal si cu incalcarea competentei exclusive, prevazute de art. 43 lit. b) din Lege nr.50/1991 coroborat cu art.8 alin.4 lit.c din NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991  o autorizatie de construire nr.22/2023 pentru infrastructura rutiera (drum national), desi fiind vorba despre infrastructura rutiera autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevad o competenta exclusiva a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes national.

Astfel, conform art. art.8 alin.4 lit.c din NORMELE METODOLOGICE din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991  ” (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţiile prevăzute de Lege, autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către:   c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes naţional, în temeiul dispoziţiilor art. 43 lit. b) din Lege

Va rugam sa verificati legalitatea acestei autorizatii de construire si raportat la lipsa regimului de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferente si nici avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării cu incalcarea dispozitiilor prevazute de Legea 50/1991.

Facem precizarea ca respectiva constructie a drumului se afla in zona de protectie a unui monument instoric, pentru care trebuia in mod imperativ trebuie cerut si obtinut avizul obligatoriu al Ministerul Culturii.

Potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 „Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protecţie, prin care se asigura conservarea integrată a monumentului istoric şi a cadrului său construit sau natural”, iar alin (2) dispune că „Delimitarea şi instituirea zonei de protecţie se realizează simultan cu clasarea bunului imobil ca monument istoric, în condiţiile legii”.

Având în vedere aceste prevederi legale, potrivit art. 23 din Legea nr. 422/2001 „ Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se afla în ansambluri, situri sau zone de protecţie a monumentelor istorice, se autorizeaza pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor, al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare”.

Au fost incalcate si prevederile imperative ale art. ART. 47 alin.3 lit.f din legea nr.350/2001 in ceea ce priveste elaborarea obligatorie a unui PUZ in cazul infracstructurii de transport potrivit caruia ” (3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: f) infrastructurii de transport”.

De asemenea au fost incalcate prevederile imperative ale art.56 din legea nr.350/2001 potrivit caruia ”(1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege”, iar lipsa unei hotarari a Consiliului Local Gaesti de avizare si aprobare a acestor documentatii atrage nulitatea absoluta a autorizatiei si a documentatiei tehnice.

Avand in vedere nerespectarea prevederilor legale imperative mai sus aratate, va solicitam sa dispuneti SUSPENDAREA EXECUTARII lucrarilor in baza autorizatiei de construire nr.12/2023 , atragandu-va atentia ca potrivit art.24 din legea nr.50/1991, continuarea acestor lucrari de infrastructura in baza unei autorizatii lovite de nulitate absoluta si fara existenta unui aviz al Ministerul Culturii, in zona de protectie a unui monument istoric constituie infractiune, precum si sesizarea Prefectului conform, art.12 alin. (1) din Legea 50/1991 potrivit caruia autorizatiile de construire „emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, ca urmare a introducerii actiunii de catre prefect, in urma activitatii de control a ISC”.

Va rugam, ca având in vedere prevederile Ordinului 310/2022 prin care in urma controlului ISC „se va instiinta institutia prefectului, in vederea analizarii necesitatii si oportunitatii atacarii autorizatiei de construire in instantele de contencios administrativ”, sa controlati si sa verificati cele sesizate urmand a sesiza Prefectul.

In drept ne intemeiem prezenta cerere pe dispozitiile Art. 27 alin. (4) din legea nr.50/1991 care arata competenta organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții.” si ale Ordinului nr. 310/2022 din 28 februarie 2022.

Va rugam sa ne comunicati modalitatea de solutionare a prezentei sesizari.

Cu deosebit respect,
Simet Prod SRL

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

ACTUALITATE

Irina Rimes și formația Zdob și Zdub, concert extraordinar la „Simfonia Lalelelor”, Pitești 2024

Publicat

pe

În acest weekend (19-21 aprilie 2024), se va desfășura la Pitești, în Parcul Lunca Argeșului, cea de-a 47 ediție a Festivalului „Simfonia Lalelelor”. De asemenea, vor exista evenimente și în centrul orașului, precum „Parada Florilor”.

Programul de anul acesta include un concert extraordinar susținut de Irina Rimes și formația Zdob și Zdub, sâmbătă – 20 aprilie, de la ora 20:00.

De precizat că Parcul Lunca Argeșului a îmbrăcat deja haine de sărbătoare, astfel că este o mai mare plăcere să te plimbi în acest spațiu plin de culoare. La fel de frumos este și în zona pietonală din centrul municipiului Pitești.

Program integral „Simfonia Lalelelor” 2024

Joi, 18 aprilie:
▪ Concert extraordinar – Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești, dirijor Tiberiu Dragoș Oprea, pianist Ștefan Doniga, alături de invitații speciali: soprana pop-opera Iana Novac, supranumită „vocea de aur de peste Prut”, și formația DISTINTO (primul proiect pop-opera din România) – Filarmonica Pitești;

Vineri, 19 aprilie:
▪️ ora 10:00: Primire delegații oficiale – Filarmonica Pitești;
▪️ 10:15 – 11:30: Ședință festivă – Filarmonica Pitești;
▪ 11:30 – 12:15: Parada Florilor – strada pietonală (Piața Milea – Piața Primăriei): participă copii și cadre didactice de la creșe, grădinițe, școli și licee din Pitești, școlile de dans piteștene, Centrul Cultural Pitești, Palatul Copiilor Pitești, Casa Studentului Pitești, Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș, Clubul Sportiv Municipal, Universitatea Politehnică București – Centrul Universitar Pitești, Salvați Copiii România – filiala Argeș, comunitatea piteșteană;
▪️ 12:15: Deschiderea oficială a festivalului Simfonia Lalelelor, ediția a 47-a – Piața Primăriei;
▪ 12:30: Deschiderea oficială a Simfoniei Lalelelor în Parcul „Lunca Argeșului”: pavilion expozițional, grădinile amenajate de elevi, ateliere de creație și design floral, expoziția florală în aer liber, târgul de flori etc.;
▪ 13:00 – 15:30: Spectacol de muzică și dans, susținut de școlile de dans piteștene – Latin Street Dance și Total Dance – și de Catedra de Muzică a Universității Politehnice București – Centrul Universitar Pitești, pe scena în aer liber din Parcul „Lunca Argeșului”;
▪️ 16:00 – 18:30: Simpozion tehnico – științific al celei de-a 47-a ediții a Simfoniei Lalelelor, cu participarea dr. Ilariu Isac – Institutul de Cercetare Pomicolă Mărăcineni;
▪ 19:30: Concert extraordinar, pe scena în aer liber din Parcul „Lunca Argeșului” – Orchestra Simfonică a Filarmonicii Pitești, dirijor Tiberiu Dragoș Oprea, pianist Ștefan Doniga, invitați speciali: soprana pop-opera Iana Novac și formația DISTINTO.

Sâmbătă, 20 aprilie:
▪ 12:00 – 18:00: Ateliere de creație și design floral – pavilion expozițional, Parcul „Lunca Argeșului”;
▪ 16:00 – 20:00: Spectacol de muzică și dans, pe scena din Parcul „Lunca Argeșului” – Centrul Cultural, Palatul Copiilor, Musicando con Adina Sima, școlile de dans: „Straja hojam”, ACS Athletic Sports Dance & Gymnastics, Dance Flow Academy și Total Dance;
▪ 20:00: Spectacol extraordinar – Irina Rimes și formația „Zdob și Zdub”, prezentator Daniel Buzdugan – scena în aer liber, Parcul „Lunca Argeșului”.

Duminică, 21 aprilie:
▪ 09:30-10:30: Zumba cu Alexandra Tomulescu;
▪ 11:00 – 14:00: Spectacol de folclor (muzică și dans) în Parcul „Lunca Argeșului”: Palatul Copiilor, Centrul Cultural, Comunitatea Elenă (Ansamblul de dansuri „Filia”, Grupul vocal „Elada”, Duet vocal Ana Maria & Sebastan);
▪ 12:00 – 15:00: Ateliere de creație și design floral – pavilion expozițional, Parcul „Lunca Argeșului”;
▪ 15:00 – 17:00: Spectacol extraordinar susținut de Orchestra „Doina Argeșului” – scena în aer liber, Parcul „Lunca Argeșului”.

Urmărește Incomod Media și pe Google News

Cititi mai mult

 

 

 

PUBLICITATE

Cele mai citite